Gümrük İşlemleri için Gerekli Evraklar

T.C. Gümrükleri’nde işlem yapılabilmesi için Gümrük Müdürlükleri’ne ibraz edilmek üzere

gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 

(Evrakların tümü asıl veya noter tasdikli olmalıdır)

1. İmza Sirküleri

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. Vergi Dairesi Mükellef Yazısı 

4. Vekaletname 

5. Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası)

6. İmzaya Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Sureti

7. Vergi Levhası